LỊCH KHAI GiẢNG THÁNG 8 KHÓA MỚI

LỊCH KHAI GiẢNG THÁNG 8 KHÓA MỚI
STT Lớp Độ Tuổi Lịch HT Lịch KG Giờ Lịch Học
1 GL1.D 7-8 tuổi 5/8/2017
6/8/2017
08/12/2017 5h-6h30 pm Thứ 7 và CN hàng tuần
2 GL4 8 -9 tuổi 08/03/2017 08/03/2017 Thứ 5: 6h30-8h pm
CN: 9h – 10h30
Thứ 5 & CN
3 LE1.C 3 – 5 tuổi 16/7/2017
19/7/2017
23/7/2017 5h30 -7h pm Thứ 4 & Thứ 7
LỊCH KHAI GiẢNG THÁNG 8 KHÓA UPSALES
STT Lớp Độ Tuổi Lịch HT Lịch KG Giờ Lịch Học
1 LE2.I 4-6 tuổi 24/7/2017 24/7/2017 6h30-8h pm Thứ 5 & Thứ 7
2 LE2.H 4-6 tuổi 16/7/2017 16/7/2017 6h30-8h pm Thứ 4 & Thứ 6
3 LE4.A 5-6 tuổi 08/01/2017 08/01/2017 6h30-8h pm Thứ 3 & Thứ 6
4 GL7 9 – 11 tuổi 08/07/2017 08/07/2017 Thứ 2: 6h-8h pm
Thứ 7: 9h-11h am
Thứ 2 & Thứ 7
Recent Posts